Gebruiksvoorwaarden – Apotheek Zuiderhaaks B.V. – Den Helder

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Apotheek Zuiderhaaks B.V.. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Apotheek Zuiderhaaks B.V. via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

 1. 1.1Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Apotheek Zuiderhaaks B.V. is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
 2. 1.2Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Apotheek Zuiderhaaks B.V. mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Apotheek Zuiderhaaks B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 3. 1.3Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Apotheek Zuiderhaaks B.V. u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
 4. 1.4Apotheek Zuiderhaaks B.V. behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
 5. 1.5De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Apotheek Zuiderhaaks B.V..
 6. 1.6Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Apotheek Zuiderhaaks B.V. voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. 2.1Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
 2. 2.2Indien Apotheek Zuiderhaaks B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Apotheek Zuiderhaaks B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Apotheek Zuiderhaaks B.V. zonder waarschuwing ingrijpen.
 3. 2.3Indien naar het oordeel van Apotheek Zuiderhaaks B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Apotheek Zuiderhaaks B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Apotheek Zuiderhaaks B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. 2.4Apotheek Zuiderhaaks B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Apotheek Zuiderhaaks B.V. gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 5. 2.5Apotheek Zuiderhaaks B.V. behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. 3.1Apotheek Zuiderhaaks B.V. onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Apotheek Zuiderhaaks B.V. dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
 2. 3.2Apotheek Zuiderhaaks B.V. mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. 4.1De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Apotheek Zuiderhaaks B.V. of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Apotheek Zuiderhaaks B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

 1. 5.1Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Apotheek Zuiderhaaks B.V. aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. 5.2U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Apotheek Zuiderhaaks B.V..
 3. 5.3Apotheek Zuiderhaaks B.V. is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 1. 6.1Apotheek Zuiderhaaks B.V. mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 2. 6.2Apotheek Zuiderhaaks B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 3. 6.3Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

 1. 7.1Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. 7.2Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Apotheek Zuiderhaaks B.V. gevestigd is.
 3. 7.3Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Apotheek Zuiderhaaks B.V. is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
 4. 7.4Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. 7.5Apotheek Zuiderhaaks B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 6. 7.6Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Apotheek Zuiderhaaks B.V. schriftelijk zijn aanvaard.
 7. 7.7Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.